Economie

Ruim een half miljoen euro Europese steun voor Zeebrugge


Brugge, maandag 17/7/2006. Ruim een half miljoen euro van Europa voor Zeebrugge

Het Managementcomité van het Europese Doelstelling 2-programma voor de kust heeft weer een reeks nieuwe projecten goedgekeurd. Er werd voor ruim 1,6 miljoen € aan Europese steun toegezegd. Ruim 500.000 Euro daarvan gaat naar Zeebrugge.

Geluids- en groenschermen

Door geluids- en groenschermen te plaatsen rondom de dorpskern van Zeebrugge, worden de woonwijken beter afgeschermd van de haven.

Aan de Zweedse Kaai – P. Vandammesluis beschermt een geluidsscherm tegen hinder afkomstig van weg- en tramverkeer op de Kustlaan, scheepsmotoren, ventilatoren,…Ook visueel worden de woonwijken beter afgeschermd: aan de kant van de Zeesluisstraat werd groenbeplanting aangebracht. De vroegere spoorwegberm ten zuiden van de Isabellalaan werd verhoogd en er werd een groenscherm gerealiseerd. Aan de noordzijde van de laan komt ook een groenscherm.
Europa voorziet 112.500 € voor de realisatie van dit project.

Een Leefbare Haven

De haven is een gebied waar veel partijen, functies en belangen elkaar ontmoeten. Hier zijn overleg, netwerking en samenwerking cruciaal. Met het project Leefbare Haven wil de Provincie West-Vlaanderen meewerken aan de ontwikkelingen in het kader van het strategisch plan, dit op het vlak van natuur, milieu en landschap, toerisme, recreatie en leefbaarheid.
Voor dit project werd een coördinator aangesteld voor een periode van 3 jaar. Deze coördinator staat in voor het genereren, coördineren, opvolgen en afstemmen van projecten waarvoor de Provincie optreedt als trekker of waarbij ze als partner betrokken is. Binnen het project Leefbare Haven wordt nu voorzien in een extra ondersteuning van 30.000 € voor de opmaak van een landschapsplan voor het buitengebied van de haven van Zeebrugge.

Groenbuffer en jaagpad Boudewijnkanaal krijgt opwaardering

De westelijke grens van de achterhaven van Zeebrugge wordt gevormd door het Boudewijnkanaal, een natuurlijke barrière. Op de westelijke oever van dit kanaal zal de bestaande groenbuffer versterkt worden. Deze buffer is gelegen tussen het jaagpad en de Zijdelingsevaart en tussen de Herdersbrug en het dorp van Zwankendamme. Het jaagpad, voordien enkel bestemd voor dienstvoertuigen, wordt nu ook opengesteld voor fietsers.
Dit project ontvangt 60.145 € steun van Europa.

Buffering Zwankendamme-Noord

Ook het landschap tussen Zwankendamme en het Boudewijnkanaal kan verbeterd worden. Een groenbuffer moet het havenlandschap begrenzen.
Aan deze groenzone kan ook een openbare en sociale functie gegeven worden als buurtpark. Het project omvat de aankoop van 1 ha grond van Glaverbel en de aanleg van een buurt- of wandelpark ten zuiden van de Lisseweegse Steenweg, inclusief de nodige voorzieningen (wandelpad, zitbank, picknicktafel,…). De opmaak van het inrichtingsplan gebeurt door de Stad Brugge, de beplantingswerken zullen uitgevoerd worden door de inwoners en scholen van Zwankendamme en Lissewege. Europa voorziet hiervoor 20.453 € middelen.

Sterneneiland

Tegen de oostelijke strekdam van Zeebrugge ligt een schiereiland, ontstaan in een 'vergeten' hoekje in de haven en afgeschermd door veiligheidsverordeningen. In de voorhaven van Zeebrugge bevindt zich de grootste West-Europese sternenkolonie. Het gebied werd in het kader van Natura 2000 door de Europese Commissie aangeduid als vogelrichtlijngebied.

Het project wil de natuur in de Zeebrugse haven en aan de Vlaamse kust promoten. Het Sterneneiland wordt getoond via gesofisticeerde webcamera's, gekoppeld aan een website met extra informatie over de vogels. Met deze digitale poort wordt een nieuwe vorm van toerismebeleving gecreëerd. Via verschillende communicatiemiddelen wordt info verspreid: zo wordt er een sternendocumentaire gemaakt en kan men 's zondags door een team van sternengidsen door de haven van Zeebrugge geleid worden. Natuurpunt kan hiervoor rekenen op 49.682 € Europese middelen.

Cewez krijgt eer mogelijkheden voor opleiding

Door de uitbreiding van de gebouwen van Cewez vzw wordt tegemoet gekomen aan nieuwe opleidingsbehoeften in de havensector. De groei van de Zeebrugse haven leidt immers tot een stijgende nood aan goed opgeleide havenarbeiders. Momenteel vinden de havenopleidingen plaats in lokalen van de Technische school in Zeebrugge en op de terreinen van de havenbedrijven. De bestaande infrastructuur is echter onvoldoende om het groeiend aantal cursisten op te leiden en bij te scholen. Het nieuwe gedeelte zal bovenop het bestaande gebouw gebouwd worden en omvat twee polyvalente ruimtes, een leslokaal en burelen voor de instructeurs. De opleidingen zullen zich niet enkel richten tot nieuwe havenarbeiders, maar ook de bestaande arbeiders kunnen zich om- en bijscholen. Voor de bouw van deze nieuwe opleidingsinfrastructuur kan de vzw Cewez rekenen op 240.979 € aan Europese steun.

(FN-Meegedeeld-Wvl)
Meer economisch nieuws

Meer over Economie    Milieu    Zeebrugge    Lissewege    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag