Nieuws uit de Brugse regio

Nog dit jaar een buurtpark voor Zwankendamme


Zeebrugge, maandag 12/7/2010. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde in zitting van 9 juli 2010 de aanleg goed van een groenzone aan de oostzijde van Zwankendamme-dorp. De aanleg ervan wordt dit najaar aangevat, na uitslag van de aanbesteding die nu uitgeschreven wordt. Voor de aanleg van deze groenzone kocht de stad eerder al daarvoor 1,5 ha grond aan in de zone tussen het dorp en het Boudewijnkanaal.

Wat?

De grote lijnen van de inrichting kregen gestalte na een eerste inspraakvergadering in september van vorig jaar en een verdere afstemming gebeurde op basis van suggesties die bewoners naar voor brachten op een inspraakvergadering in 25 april van dit jaar.

De kernpunten omvatten een groeninvulling tegenover de loodsen op de kanaaloever en de aanleg van een wandelpad achter de volkstuintjes heen. Daarbij kan gerekend worden op de welwillendheid van één van de gebruikers om de nodige doorgangzone vrij te geven. Samen met een bestaand pad wordt zo een mooie wandellus gevormd, met op een aantal zitbanken en een twee poelen en ene rietkraag. Het centrale deel van het park blijft een open zone een landelijk karakter en verder begraasd met door koeien. Het wandelpad wordt als een schelpenpad aangelegd, zodat het te allen tijde goed begaanbaar is. Tussen het pad en de volkstuintjes komen een meidoornheg en een afrastering in gekloven kastanjehout met onderplaat. Dit laatse moet kruiddoorgroei naar de volktuintjes tegengaan. Die volktuintjes worden eveneens door de stad aangekocht, met de bedoeling ze verder te behouden.

Voor de nu op stapel staande werkzaamheden wordt 80.000 euro uitgetrokken, waarvan de aanleg van het pad in schelpenklei en de afwerking van de raakzone met de volkstuintjes de grootste posten innemen.

De aanleg van dit groengebied Zwankendamme-oost is een eerste invulling van de bufferzones die nabij Zwankendamme werden vastgelegd bij de afbakening van het havengebied Zeebrugge. De financiering gebeurt met Vlaamse middelen uit het stedenfonds en met toelage die via het project 'leefbare haven' kan verkregen worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door de Vlaamse Landmaatschappij worden, in samenspraak met de stad, in het kader van een landinrichtingsproject en eveneens aan de hand van inspraakvergaderingen de eerste voorstellen uitgewerkt voor de invulling van overige bufferzones nabij Zwankendamme. Ook voor Zwankendamme-oost worden daarbij een aantal aanvullende elementen gepland, waaronder een doorsteek van het huidig park naar de oever van het Boudewijnkanaal, met een zichtpunt op het havendok en de havenactiviteiten.

(FN-Meegedeeld-Brugge)
Meer op www.brugge.be/plannen
Meer over Zeebrugge    Zwankendamme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag