Nieuws uit de Brugse regio

Inspraakvergaderingen over het Brugs Ruimtelijk Structuurplan nakend


Brugge, woensdag 1/9/2004. Het Brugse College van Burgemeester en Schepenen dat er informatie- en inspraakvergaderingen over het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan gehouden mogen worden.

Wat is een Ruimtelijk Structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling en is erop gericht om een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Het ruimtelijk structuurplan is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoefte van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen, rekening houdend met:
- de ruimtelijke draagkracht,
- met de gevolgen op lange termijn voor het leefmilieu,
- met de sociale, economische en culturele consequenties.

Inspraak

De Informatiedienst, de dienst Urbanisatie en Groep Planning zullen deze informatie- en inspraakvergaderingen te organiseren.

Er zullen 4 informatie- en inspraakvergaderingen gehouden worden:
De eeste gaat aanstaande donderdag 30 september door om 20 uur in de Biekorf. De vergadering is bedoeld voor inwoners van de Brugse binnenstad.

Het panel zal bestaan uit Moniek Boydens (schepen van Ruimtelijke Ordening), Hugo Du Laing (diensthoofd Urbanisatie), Ingrid Leye (dienst Monumentenzorg), Ulrich Keppler en Patrick Maes (Groep Planning) en Patrick Gheysen (Informatiedienst Ė moderator).

Voor inwoners van Sint-Michiels, Sint-Andries, Sint-Pieters, Kristus-Koning Koolkerke, Sint-Jozef, Sint-Kruis, Assebroek, Dudzele, Lissewege, Zwankendamme en Zeebruggezijn er later inspraakvergaderingen in de Magdalenazaal, in het Gemeenschapshuis van Sint Kruis en het Gemeenschapshuis van Zeebrugge.

Voorgeschiedenis

BelgiŽ is een ibngewikkeld land, en dat betekent dat de Ruimtelijke Structuurplannen worden op 3 bestuurlijke niveaus opgemaakt:
1. door het Vlaams Gewest wordt het "ruimtelijk structuurplan Vlaanderen" opgemaakt m.b.t. het ganse grondgebied van het Vlaams Gewest.
Het behandelt de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang en grens overschrijdende netwerken.
Het duidt de onderdelen aan die door het Gewest, de provincies en de gemeenten zouden moeten uitgevoerd worden.

2. door de provincie wordt het "provinciaal ruimtelijk structuurplan" opgemaakt voor het grondgebied van de provincie.
Het behandelt de structuurbepalende elementen van provinciaal belang, en duidt de onderdelen aan die door de provincie of de gemeenten zouden moeten uitgevoerd worden,

3. door de gemeente wordt het "gemeentelijk ruimtelijk structuurplan" opgemaakt voor het grondgebeid van de gemeente.
Het behandelt de structuurbepalende elementen van gemeentelijk belang en bevat de taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan


Het "ruimtelijk structuurplan Vlaanderen" werd op 23 september 1997 door de Vlaamse regering goedgekeurd.
Het "provinciaal ruimtelijk structuurplan" West-Vlaanderen werd op 12 juni 2001 definitief vastgesteld door de Provincieraad van West-Vlaanderen en op
Het "gemeentelijk structuurplan Brugge" is momenteel dus in herziening.

Inhoud van het Ruimtelijk Structuurplan.

Het ruimtelijk structuurplan bestaat uit 3 gedeelten, met name een bindend deel, een richtinggevend deel en informatief deel.

Het bindend gedeelte.

Het bindend gedeelte en de hierin opgenomen bepalingen bestaat erin een dwingend kader aan te geven voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan.
Het bevat die maatregelen die essentieel geacht worden om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken.
De bindende bepalingen leveren een actieprogramma en zijn verifieerbaar of toetsbaar wat betreft de wezenlijke uitvoering ervan.

Het richtinggevend deel.

In het richtinggevend deel wordt o.a. de ruimtelijke visie op de ontwikkeling weergegeven. De overheid mag van het richtinggevend deel niet afwijken, behalve ingevolge onvoorziene ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten.
Dit deel bevat minstens:
- de doelstellingen en de prioriteiten inzake de ruimtelijke ordening,
- een beschrijving van de ruimtelijke structuur uitgaande van economische-, sociale-, culturele-, agrarische-, mobiliteits-, natuur- en milieubehoeften en gevolgen,
- de maatregelen, middelen instrumenten en acties tot uitvoering van het ruimtelijk structuurplan.


Het informatief deel.

In het informatief deel worden de belangrijkste elementen aangegeven die de bestaande ruimtelijke structuur morfologisch en functioneel bepalen.
Dit deel bevat tenminste:
- een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande fysische ruimtelijke toestand,
- een beschrijving, analyse en evaluatie van het gevoerde ruimtelijk beleid,
- een onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten,
- het verband met hogere ruimtelijke structuurplannen of plannen van aanleg.

Belang

Op basis van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan het stadsbestuur op een planmatige en visionaire manier de ruimtelijke ordening en stedenbouw op haar grondgebied uitwerken en beheren.

Het beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, stelt het bestuur in staat om in de toekomst autonoom stedenbouwkundige vergunningen af te leveren.
Immers volgens de procedure van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening moet een gemeente eerst voldoen aan vijf voorwaarden om zelfstandig vergunningen te mogen afhandelen. De gemeente moet met name beschikken over:
- een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
- een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
- een conform verklaard plannenregister
- een vastgesteld vergunningenregister,
- een register van de onbebouwde percelen.
Het beschikken over een goedgekeurd "gemeentelijke ruimtelijk structuurplan" is dus een must.

Het Ruimtelijk Structuurplan Brugge

Reeds in de jaren zeventig was het stadsbestuur van Brugge overtuigd van het belang van een goede ruimtelijke structuurplanning. In die zin werd in opdracht van het stadsbestuur in 1976, en dit als eerste in BelgiŽ, het structuurplan Brugge opgemaakt.
Dit structuurplan beperkte zich evenwel tot de structuurplanning in Brugge-centrum.

Eind van de jaren negentig was het stadsbestuur van oordeel dat er dringend een structuurplan voor het ganse grondgebied Brugge moest beschikbaar zijn.
Ingevolge de nieuwe wet op de stedenbouw, werd dit structuurplan geactualiseerd en in 2001uiteindelijk aan de bevoegde overheid overgemaakt voor goedkeuring.
Omwille van een aantal knelpunten heeft de overheid opdracht gegeven het structuurplan te herwerken en op een aantal punten aan te passen.

(FN-Meegedeeld)

Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Sint-Andries    Sint-Michiels    Sint-Kruis    Zeebrugge    Koolkerke    Sint-Jozef    Lissewege    Zwankendamme    Assebroek    Sint-Pieters    Monique Boydens    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag