stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=12587
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Parkeerovertedingen: Mercedes heeft het mis


Brugge, maandag 18/7/2005. Het Brugs Stadsbestuur ontkent en ontkracht de beweringen gemeenteraadslid Mercedes Van Volcem over ongeldige parkeerboetes. Van Volcem stelde in een dagblad dat de politie niet meer bevoegd zou zijn om parkeerovertredingen vast te stellen.

De politie treedt niet op om de taksverordening vast te stellen, zegt het stadsbestuur in haar repiek, maar wek om de overtredingen op de wegcode vast te stellen. De overtredingen op het parkeren staan immers nog altijd in de wegcode (art 27 en volgende). Wie dus de regels van de wegcode niet respecteert begaat nog altijd een overtreding. Alleen zijn deze overtredingen uit het strafrecht gelicht en worden ze dus niet meer naar het parket gestuurd maar hoort het aan de gemeenten toe, in toepassing van de wet van 7/2/2003 om een parkeerheffing toe te passen.

Bevoegd

De hulpagenten zijn duis weldegelijk bevoegd om deze overtredingen op de wegcode op te sporen en vast te stellen, net zoals de politie bevoegd is om alle andere verkeersovertredingen vast te stellen en op te sporen

De vaststelling en verdere inning van de parkeergelden op basis van de belasting op het parkeren gebeurt niet door de politie maar door de stad zoals de wet van 1965 dit voorziet, volgens de regels van de wet van 24 december 1996, in het bijzonder door de stadsontvanger, daartoe bijgestaan door haar personeel van de dient financiŽn/belastingen,
allemaal beŽdigde ambtenaren.

Er is ook geen omzendbrief die dit optreden verbiedt, zoals Van Volcem beweert, zegt het stadsbestuur. Noch de procureurs noch de Minister van Binnenlandse Zaken hebben sinds de inwerkingtreding van de wet van 7/2/2003 ook maar enig verbod opgelegd aan de politie en de hulpagenten om die activiteiten uit te oefenen.Het feit dat dit ook effectief in tientallen gemeenten en steden op het terrein gebeurt is daar het beste bewijs van.

De Stad Brugge was nauw betrokken en actief deelnemer in de federale werkzaamheden ter evaluatie van deze wet, in het bijzonder in de werkgroep evaluatie depenalisering; het advies van deze werkgroep was duidelijk namens alle gemeenten en steden, met name dat de politie verder deze overtredingen moet kunnen vaststellen; de gemeenten moeten kunnen kiezen, in functie van hun mobiliteitspolitiek, hoe ze de parkeerovertredingen wensen vast te stellen;

Onder leiding van de veiligheidsadviseur van de premier, nl Brice De Ruyver, is ook die opdracht van de hulpagenten in dat kader geŽvalueerd; deze commissie, die mede bestond uit magistraten, procureurs, politieambtenaren etc, was unaniem in haar advies: de hulpagenten moeten deze taak verder uitoefenen en voor zover dit niet voldoende wettelijk verankerd zou zijn, is het aangewezen dat deze taak vooralsnog zonder de minste twijfel in de wet wordt verankerd!

Parkeerbelasting

Een heffing op het parkeren kan ook wel degelijk een belasting zijn. Op 14 juli 2004 heeft de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden dhr Paul Van Grembergen een omzendbrief gepubliceerd waarin ondubbelzinnig vermeld staat dat een parkeerheffing evengoed onder de vorm van een belasting als van een retributie kan geheven
worden.
De filosofie is dat eertijds de parkeerheffing als een retributie werd bestempeld gezien een individuele service aan een chauffeur werd gegeven. Dit is niet langer zo. Het parkeren maakt in meer en meer steden, en zeker in Brugge, deel uit van een ruimer mobiliteitsbeleid, dat op zijn beurt deel uitmaakt van een ruimer stadsbeleid. De filosofie is dat het parkeren, via mobiliteitsbeleid, in functie staat van de leefbaarheid, van het bevorderen van het wonen in de binnenstad. Da's veel ruimer; het parkeren staat dus in functie van het algemeen belang; in die zin kan een heffing wel degelijk een belasting zijn, wat in elk geval in Brugge zo wordt toegepast, met goedkeuring van het belastingsreglement door de gouverneur die de voogdij uitoefent op deze reglementen.

De opmerking en van mevr Van Volcem en prof. Maus mist dus alle grond, stelt het stadsbestuur.

Verweersmogelijkheid

De wet van 1996 voorziet alle mogelijkheden voor de burger om bezwaar in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Deze bezwaarmogelijkheid staat ook duidelijk vermeld op de betalingsuitnodiging die achter de ruitenwisser wordt gestopt. De rechten van verdediging van de burgers in Brugge en van alle personen die in Brugge een overtreding begaan zijn voor 100% gevrijwaard. Het gebruik van de schijf is wettelijk vastgelegd in de wegcode en de toepassing ervan wordt volgens die regels gecontroleerd. Het afleveren van een parkeerticket zou betekenen dat in alle straten van de brugse binnenstad parkeerautomaten zouden moeten gezet worden. Niet alleen zou dit voor enorme visuele pollutie zorgen maar ook voor veel overbodige kosten voor de Brugse belastingbetaler. Precies daarvoor bestaat in gans Europa de blauwe schijf waarvan het model Europees is vastgelegd zodat de toepassing ervan voor alle burgers van Europa dezelfde is.

(FN-Meegedeeld-Brugge)


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com